موضوعات تحقیق

این آدرس برای ارائه موضوعات تحقیق و ثبت آنها ایجاد شده است.

موضوعات تحقیق برای درس حقوق بین الملل خصوصی

احوال شخصیه بیگانگان مسلمان

تفسیر ماده 9 قانون مدنی

تعارض قوانین در یک یا چند کشور 

ممنوعیت طلاق در کشورهای مسیحی

احاله در سایر کشورها

پیدایش احاله در حقوق ایران

قانون حاکم بر مسئولیت مدنی

بررسی یک پرونده تعارض قوانین

قانون حاکم بر قرارداد در حقوق یک کشور

قواعد مادی کنوانسیون وین 1980

قواعد حل تعارض در  کنوانسیون وین 1980

احصای مصادیق احوال شخصیه در قوانین و مقررات

حقوق مکتسب در حقوق داخلی و حقوق بین الملل

اشکالات مقررات تابعیت و پیشنهادات  اصلاح انها

تملک اموال غیر منقول از سوی بیگانگان 

+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۸۹ساعت 17:19  توسط تحقیقی  |